Back to top
MUST-HAVE Accessories

รอยต่อ Wrap ‘n Fuse

สรา้งงานตอ่ไดง้า่ยเพยีงไมก่นี่าท!ี

• คุณสมบัติพิเศษ — ซ่อนด้ายด้วยเทปกาวร้อน
• สร้างงานต่อได้ง่ายเพียงไม่กี่นาที
• ใช้กับวัสดุนําหนักเบาถึงปานกลาง

ซีรี่ย์
9517
รอยต่อ Wrap ‘n Fuse (9 มม. × 2 ม.)