Back to top
มาร์คเกอร์

แหวนมาร์คเกอร์ห่วง

แหวนพลาสติกทรงกลมสองขนาดสามารถเลื่อนลง ไปบนไม้นิตเพื่อใช้ทําเครื่องหมายระบุจุดเริ่มต้นและ สิ้นสุดของลายถัก รวมทั้งการเพิ่ม และลดขนาดของ ชิ้นงาน

ซีรี่ย์
329
แหวนมาร์คเกอร์ห่วง
ขนาดไม้นิต: 2.0 - 4.0 mm/4.0 - 6.5 mm
354
แหวนมาร์คเกอร์ห่วงขนาดใหญ่
ขนาดไม้นิต: 8.0 - 10.0 mm/12.75 - 19.0 mm
3107
แหวนมาร์คเกอร์ห่วงแบบนิ่ม
ขนาดไม้นิต: 2.0 - 3.75 mm/3.75 - 8.0 mm
3108
แหวนมาร์คเกอร์ห่วงขนาดใหญ่แบบนิ่ม
ขนาดไม้นิต: 8.0 - 10.0 mm/12.75 - 19.0 mm