Back to top
ดินสอ

ดินสอสีระบายนํา

ดนิสอสรีะบายนําสามารถลบออกไดอ้ยา่งงา่ยดายโดยใชน้ํา เหมาะที่สุดสําหรับใช้วาดเขียนบนเนื้อผ้าอย่างแม่นยํา

ซีรี่ย์
5003
ดินสอสีระบายนํา (หนึ่งห่อมี 3 แท่ง)
5000
ดินสอสีระบายนํา (สีขาว)
5001
ดินสอสีระบายนํา (สีฟ้า)
5002
ดินสอสีระบายนํา (สีชมพู)