Back to top
มาร์คเกอร์ “HERA”™

มาร์กเกอร์ “HERA”™ สําหรับงาน Appliqué และงานเย็บผ้า

ส่วนปลายบางเป็นพิเศษในดีไซน์ที่โค้งมน มาร์เกอร์นี้ใช้งานง่ายสําหรับงาน Appliqué และ งานทํารอยพับ

ซีรี่ย์
4002
มาร์กเกอร์ “HERA”™ สําหรับงาน Appliqué และงานเย็บผ้า