Back to top
เครื่องช่วยร้อยเข็ม

ที่สนเข็มปัก

ที่สนเข็มปักมี “ปลายแบน” สําหรับสนเข็มได้ง่ายและ สะดวกแม้ใช้ด้ายหนา

ซีรี่ย์
8611
ที่สนเข็มปัก